คุณนิ่ม นิมิต ตราชู ผอ.สถานีวิทยุต่อสุขเรดิโอ มอบเงินสมทบกองทุนทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น

ผู้แทนสำนักงานทหารสงเคราะห์ผ่านศึกขอนแก่น เข้ามอบน้ำใจตอบแทนสถานีวิทยุต่อสุขเรดิโอ ในโอกาสที่ คุณนิ่ม นิมิต ตราชู ผู้อำนวยการสถานีวิทยุในเครือต่อสุขเรดิโอ ได้เป็นพิธีกรเนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ทางคุณนิ่ม นิมิต ตราชู ผู้อำนวยการสถานีวิทยุในเครือต่อสุขเรดิโอ ได้มอบคืนเพื่อเข้าสมทบกองทุนทหารผ่านศึก เพื่อใช้ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อทหารผ่านศึก โอกาสต่อไป

 

ทั้งนี้สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้มีภารกิจหลัก คือการให้การสงเคราะห์แก่ทหารที่ผ่านการปฏิบัติการรบ และครอบครัวของทหารที่ปฏิบัติการรบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ประเภท

1. การสงเคราะห์ทางด้านสวัสดิการ เป็นการให้การสงเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป ที่อยู่อาศัย การศึกษา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านอวัยวะเทียม

2. การสงเคราะห์ทางด้านอาชีพ โดยการฝึกอบรมและการฝึกอาชีพ ให้ความช่วยเหลือในทางด้านการ ทำงาน จัดหางานให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. การสงเคราะห์ด้านนิคมเกษตรกรรม จัดสรรที่ทำกินในด้านเกษตรกรรมให้ และให้ความช่วยเหลือ ทางด้านเครื่องมือและวิชาการ
4. การสงเคราะห์ด้านกองทุน โดยการจัดหาเงินทุนให้สมาชิกขององค์การทหารผ่านศึกได้กู้ยืมไป ประกอบอาชีพ
5. การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล ให้แก่สมาชิก โดยไม่คิดมูลค่า
6. ให้มีการส่งเสริมสิทธิของทหารผ่านศึก โดยการขอสิทธิพิเศษในด้านต่างๆ ให้แก่ทหารผ่านศึก เช่น การขอลดค่าโดยสาร เป็นต้น
โดยสามารถติดต่อสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ขอนแก่นได้ทาง
http://wvo-khonkaen.blogspot.com/