บุรีรัมย์ FM. 100.75 MHz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

จังหวัดบุรีรัมย์ FM.100.75 MHz.

 

     คุณนิ่ม นิมิต   ตราชู
ผู้อำนวยการร่วมสถานีวิทยุกองทัพภาคที่2บุรีรัมย์

ผลิตสื่อวิทยุคุณภาพ TORSOOK RADIO

 ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 081-3805083 

 ต่อสุข เรดิโอ สุขทุกครั้ง ที่ฟังเรา

 

DJ.ONE อนุพงษ์  ไชยศรีรัมย์

 

DJ.AE ลมัย  สินปรุ